Rankingi terytorialne

 Rankingi personalne

 Rankingi biznesowe

 • Wygrywaj

  wizerunkowy wyścig!

Regulamin

§ 1 Definicje

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu ImageRank.pl, w szczególności uprawnienia i obowiązki Użytkowników internetu, odwiedzających stronę ImageRank.pl.
2. Definicje wykorzystane w Regulaminie:
a) Operator - spółka Emageo sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Paczkowska 26A, 60-171 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000494858, posiadająca NIP: 779-24-17-362, REGON: 302564890, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 PLN, opłaconym w całości.
b) Serwis – serwis ImageRank.pl działający pod adresem internetowym: http://imagerank.pl, prowadzony przez Operatora, na warunkach określonych
w Regulaminie.
c) ImageCare.pl - serwis działający pod adresem internetowym: http://imagecare.pl, prowadzony przez Operatora, na warunkach określonych w odrębnym regulaminie, który dostępny jest na stronie: http://imagecare.pl/article?c=Regulamin. Jego oferta stanowi uzupełnienie i rozszerzenie usług świadczonych w Serwisie ImageRank.pl.
d) Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację postanowień Regulaminu uzyskała dostęp do danych publikowanych w serwisie. Użytkownikiem może być również osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, a która korzysta z Usług świadczonych przez Operatora.
e) Usługa – Usługi świadczone przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie.
f) Regulamin – niniejszy Regulamin.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z Usług oferowanych przez Operatora, jak również określa zakres praw i obowiązków Operatora i Użytkownika.
2. Właścicielem Serwisu oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest Operator.
3. Z wykorzystaniem Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie, Operator świadczy Usługę:
a) Monitoringu marki w internecie;
b) Tworzenia raportów, zestawień i analiz związanych z obecnością marek w internecie;
c) Archiwizowania zebranych statystyk branżowych.
4. Operator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje na stronie ImageRank.pl. Zmiany Regulaminu będą dotyczyły Usług świadczonych przez Operatora po wejściu zmienionego Regulaminu w życie.
5. Operator poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
6. Celem działania Serwisu jest opracowanie i prezentacja statystyk z obecności marek w internecie.
§ 3 Treści zawarte w Serwisie

1. Serwis ImageRank.pl jest serwisem informacyjnym.
2. Aby zapewnić prawidłową realizację Usług, Operator prezentuje na stronach Serwisu znaki towarowe, które nie są jego własnością.
3. Operator oświadcza, że znaki towarowe prezentowane w Serwisie ImageRank.pl są wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych.
4. Operator dołoży wszelkich starań, aby w związku ze świadczonymi usługami, właściciele znaków towarowych prezentowanych w serwisie nie ponieśli szkody oraz by działania Operatora nie przyczyniły się do dostarczenia nienależnej korzyści osobie, która wykorzysta te znaki towarowe.

§ 4 Ochrona własności intelektualnej

1. Dane statystyczne w formie wskaźnika ImageRank prezentowane w serwisie są oparte na modelu statystycznym opracowanym przez osoby zatrudnione przez Operatora, we współpracy z pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i stanowią autorskie know-how .
2. Bez zgody Operatora, użytkownicy Serwisu nie mają prawa kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w jakikolwiek sposób w całości lub we fragmentach, w internecie i poza nim, informacji, danych lub innych treści dostępnych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

§ 5 Podstawa prawna

1. Podstawę prawną do prezentowania znaków towarowych w Serwisie stanowią m.in.:
• wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych I Wzorów Przemysłowych (patrz. uzasadnienie wyroku z dnia 28 listopada 2008 roku o sygn. XXII GWzt 6/08);
• wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luxemburgu z dnia 23 lutego 1999 r. wydanego w sprawie C – 63/97 Bayerische MotorenWerke AG oraz BMW Nederland BV vs Roland Karel Deenik.

§ 6 Korzystanie z Serwisu

1. Za dostęp do Serwisu ImageRank.pl nie są pobierane opłaty.
2. Korzystanie z części Usług, oznaczonych przez Operatora, możliwe jest po zarejestrowaniu Konta w Serwisie ImageCare.pl.
3. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu ImageCare.pl, a tym samym utworzenie Konta, następuje na zasadach określonych w regulaminie tego Serwisu.
4. Zasady korzystania z Serwisu ImageCare.pl są określone w regulaminie, który znajduje się na stronie: http://imagecare.pl/article?c=Regulamin.

§ 7 Dostępność Usług w Serwisie

1. Warunkiem korzystania z Serwisu ImageRank.pl oraz z Usług świadczonych przez Operatora jest zapoznanie się z treścią Regulaminu zamieszczonego na stronie imagerank.pl.
2. Użytkownik przeglądający akceptuje Regulamin w sposób dorozumiany poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu.
3. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Użytkownik chce korzystać z Serwisu:
a) Procesor 1000 MHz,
b) Pamięć RAM: 512 MB,
c) Podłączenie do Internetu,
d) Przeglądarka:

 • Google Chrome 25.0 lub nowszy,
 • Internet Explorer 8.0 lub nowszy,
 • Firefox 3.6 lub nowszy,
 • Opera 9.0 lub nowszy,
 • Włączona obsługa Plików cookies,
 • Zainstalowany plugin Flash 9.0 lub nowszy,
 • Włączona obsługa JavaScript.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne w sprzęcie, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
5. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.
6. Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.

§ 8 Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest do:
a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;
c) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku wewnętrznego i osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez osobę uprawnioną.
e) niezwłocznego powiadomienia Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw oraz praw osób trzecich w ramach usług realizowanych w Serwisie, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

§ 9 Obowiązki Operatora

1. Operator podejmie wszelkie starania, aby znaki towarowe oraz wizerunek osób fizycznych, które są prezentowane w Serwisie, były wykorzystane właściwie, a w szczególności w sposób nienaruszający ich dobrego imienia oraz z poszanowaniem wizerunku.
2. Operator zastrzega sobie prawo usunięcia z Serwisu wszelkich treści naruszających prawa i interesy osób trzecich lub Operatora. W szczególności dotyczy to umieszczania treści poufnych oraz nieetycznych, naruszających interesy osób trzecich.
3. Operator, jako administrator Serwisu, ma obowiązek przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń opisanych w paragrafie 6 podpunkt e) niniejszego Regulaminu.

§ 10 Wyłączenie odpowiedzialności

1. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku
z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu danych zebranych przez Użytkownika w związku z Usługami świadczonymi przez Operatora.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania określone w art. 12-14 ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zamieszczonych w Serwisie, zgromadzonych w systemach informatycznym, spowodowanych awarią sprzętu, sieci internet oraz ich utratą na skutek działania osób trzecich lub siły wyższej.

§ 11 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy przesyłać w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres korespondencyjny: Emageo Sp. z o.o., ul. Paczkowska 26A, 60-171 Poznań, z dopiskiem „Reklamacja".
2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści:
• imię i nazwisko – w przypadku osoby fizycznej lub firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną,
• opis i powód reklamacji.
3. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. Gdy dane podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, może zwrócić się do składającego reklamację w celu uzupełnienia danych. Czas uzyskania dodatkowych wyjaśnień odpowiednio przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
4. Operator informuje, że przetwarza dane osobowe użytkowników (w postaci adresów e-mail), którzy wysłali wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zgodnie z przepisami obecnie obowiązującego prawa.
5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

Branże

Zarządzasz marką

Niezależnie od wielkości Twojej firmy i branży, w jakiej pracujesz, każdego dnia stajesz przed wyzwaniem.  

 

•   Co mogę zrobić, żeby budować pozytywny wizerunek marek, które obsługuję?
•   Jakie działania w internecie przynoszą pozytywne efekty?
•   Nad którymi należy jeszcze popracować?
•   Czy może wreszcie zadajesz sobie pytanie: „Jak to robi konkurencja?”

 

Dzięki ImageRank dowiesz się, które z marek, które otaczają Cię w codziennym życiu, z większą uwagą podchodzą do kreowania swojego wizerunku w internecie.

Jak korzystać z serwisu? To proste:

     

Wybierz branżę

Znajdź markę, która Cię interesuje

Korzystaj z pełni mozliwości

 

Nie znalazłeś marki? Nic straconego!

Dodaj nową markę

Jesteś konsumentem

W dzisiejszym świecie wszystko ma swoją markę. Mleko, samochód, Tomaszów Mazowiecki, spinacz biurowy i wiertarko - wkrętarka.  

Nie zawsze uświadamiamy to sobie, jednak wielu wyborów w naszym życiu dokonujemy po dokonaniu analizy marki w konkretnej sytuacji.

 

 • Czy wybierzesz się na wycieczkę do Krakowa, czy do Sopotu?
 • Kibicujesz Legii Warszawa, czy Wiśle Kraków?
 • Zakupy zrobisz w sklepie X, czy hipermarkecie Y?

 

Dzięki ImageRank dowiesz się, które z marek, które otaczają Cię w codziennym życiu, z większą uwagą podchodzą do kreowania swojego wizerunku w internecie.

Jak korzystać z serwisu? To proste:

     

Wybierz branżę

Znajdź markę, która Cię interesuje

Korzystaj z pełni mozliwości

 

Nie znalazłeś marki? Nic straconego!

Dodaj nową markę

“inwestycje w multimedia jako szansa na rozwój innowacji w Polsce (media 3.0)”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej EFRR w ramach PO IG oraz budżetu państwa.

logo
ImageRank © 2014. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Projekt: Aeropuerto Design